jueves, 21 de octubre de 2010

ACTIVITAT 36:

NATURALESA DE LES IDEES DE PLATÓ
  • Comentari de text del Fedó.

La naturalesa de les idees: Fedó, 78.
"- La realitat en si mateixa, que té un ésser que exposem en les nostrespreguntes i respostes, ¿es presenta sempre de la mateixa manera i en idènticestat, o cada vegada de forma diferent? La igualtat en si, la bellesa en si,cadascuna de les realitats en si, l'ésser, admet un canvi qualsevol? ¿Oconstantment cadascuna d'aquestes realitats que tenen en si i respecte a simateixa una única forma, sempre es presenta d'idèntica forma i en idènticestat, i mai, en cap moment i de cap manera, no admet cap canvi?- És necessari, Sòcrates -va respondre Cebes-, que es presenti d'idèntica formai en idèntic estat."

IDEES PRINCIPALS:
En aquest text Plató es pregunta sobre la realitat, questionant-se si és única o si varia, posa com exemple la bellesa i la igualtat

POSA UN TÍTOL AL TEXT:És la realitat universal?

ANÁLISI DEL TEXT:
Aquest text filosòfic és un fragment del Fedó de Plató, que pertany a l’època de maduresa l’autor, la qual està caracteritzada per l’ús del mètode del diàleg dogmàtic.La tesis exposada en el text està clarament defensant una postura socràtica en molts aspectes. En primer lloc trobem, la formulació de preguntes retòriques i l’ús del diàleg són clarament però referent al contingut s’expressa la idea de realitat. Plató es pregunta si la realitat en si mateixa es presenta a les persones de manera objectiva de tal manera que hauria de ser la mateixa per a tothom. També intenta saber si l’ésser admet varietats de la realitat objectiva, és a dir, si la bellesa és universal, si tothom tenim el mateix concepte de les coses i d'aquesta manera arribaríem a conceptes universals. D'altra banda Plató també es planteja estem en un Món intel•ligible, és a dir, el món de les idees, ja que no existeix una realitat de bellesa per exemple, però sí l’idea de bellesa que s’ajusta a uns models per a tots i provoca de certa manera .Per tant, en aquesta teoria trobem una força influència del seu mestre Sòcrates, qui deia que la veritat era universal, era la mateixa per a tothom, només que en el text es veu expressat amb idees diferents com ara la igualtat o la bellesa.

COMPARACIÓ AMB ALTRES TEORIES:
En la teoria platònica s'arriba a una veritat absoluta igual que Sòcrates feia que serien les idees les quals són universals i immutables. El model de veritat de Plató és molt més complex que el de Sòcrates ja que no parla només de veritats sinó que afirma l'existència de dos mons, el món sensible (material, els sentits) i el mon intel·ligible( les idees), dels quals només s'arriba a la veritat absoluta en el món intel·ligible. Per tant, la realitat és relativa però les idees no, i la nostra realitat depén de l'interacció que fem entre les idees i el món sensible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario